Türk Nöroşirürji Derneği Uzman Nöroşirürjiyenler Grubu

Kurullar
Başkan
Çağrı Canbolat
Başkan Yardımcısı
Harun Demirci
Sekreter
Münibe Büşra Erdem
Üye
Mehmet Ziya Çetiner
Salim Şentürk
Yedek Üyeler
Ayşe Merve Dumlu
Hakan Millet