Cerrahi Nöroanatomi Ögretim ve Eğitim Grubu

Ana Sayfa
 1. Kuruluş Tarihi: 2005
 2. Kuruluş Amacı: Bu grubun amacı Türkiye’de Cerrahi Nöroanatomi’nin  önemini vurgulamak, bu konudaki araştırmaları geliştirmek, ve yaymak için aşağıda belirtildiği şekilde hizmet etmektir:
  1. Genç nöroşirürjiyenleri cerrahi nöroanatomi alanında eğiterek, bu konudaki bilgilerini klinik uygulamalarına etkin bir biçimde aktarmalarını sağlamak,
  2. Türkiye’de Cerrahi Nöroanatomi alanında bilimsel gelişmeyi sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapanlarla işbirliği yapmak,
  3. Cerrahi Nöroanatomi konusunda bilimselliği arttırmak, bu konuda araştırma yapmak için imkan sağlamak,
  4. Cerrahi Nöroanatomi konusunda eğitim amaçlı ulusal ve uluslararası  kurslar, sempozyumlar ve toplantılar düzenlemek,
  5. Üyeler arasında aktif işbirliği sağlayacak ortamı hazırlamak,
  6. Nöroşirürjiyenlerin Cerrahi Nöroanatomi alanında yaptığı çalışmaları uluslararası platforma taşımak, bu alanda yayın yapmalarını özendirmek ve bu konudaki yayınları takip etmek,
  7. Cerrahi Nöroanatomi alanında çalışan uluslararası kurumlar ve kişiler  ile yakın ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri geliştirmek,
  8. Kurucu üyelerin bir kısmının var olan uluslararası cerrahi nöroanatomi üzerine ortak çalışmalarını örgütlü bir ortam ile tüm Türk Nöroşirürji Ailesine yaymak,
 3. Kurucu Üyeler:
   1. Erdener Timurkaynak
   2. İbrahim Ziyal
   3. Uğur Türe
   4. Sait Naderi
 1. Yönetim Kurulu:
 2. Bugüne kadar yapılan bilimsel toplantılar:
 3. Yayınlar:    
 4. Üye listesi:
 5. Grup Yönergesi:
   1. Bu grup Türk Nöroşirürji Derneği Tüzüğünün 21. maddesine dayanarak kurulmuştur.
   2. Cerrahi Nöroanatomi Eğitim ve Öğretim Grubunun gerçekleştireceği tüm etkinliklerin hukuksal ve mali yönetimi, denetimi, ve sorumluluğu TND ilgili organlarına aittir. Bu konularda grup yönetim kurulu ve TND sorumlu organları (yönetim kurulu, sekreter, muhasip üye, iligili TND kurulları) ilgili yasal hükümler ve TND tüzüğü uyarınca beraber çalışırlar.
   3. Cerrahi Nöroanatomi Eğitim ve Öğretim Grubuna isteyen tüm TND üyeleri ve ilgili branşlardan (Anatomi, nöroloji vb..) uzmanlar katılabilir. Grup yönetim kurulunun grup üyeliği için istenecek ek koşullar belirlemek veya geçerli koşulları değiştirmek yetkisi vardır.
   4. Grup üyeliği başvuruları grup sekreterliğine yapılır. Yönetim kurulu onayı grup üyeliği için gereklidir. Üyeliği yönetim kurulunda onaylanan ve kaydedilen grup üyelerinin listesini grup sekreteri TND yönetimine bildirir.
   5. Grup üyeliğinden ayrılma başvuruları grup sekreterliğine yapılır. Yönetim kurulu onayı grup üyeliğinden ayrılma için gereklidir.
   6. Gruba katılma ve gruptan ayrılma için yönetim kurulunun salt çoğunluğunun kabul oyu gereklidir.
   7. Üye olduktan sonra düzenlenecek ardışık 2 toplantıya mazeretsiz katılmayanın üyeliği düşer.
   8. Cerrahi Nöroanatomi grubu yılda en az 1 kez TND adı altında kurs, sempozyum veya toplantı düzenler.
   9. Grup yılda bir kez bülten çıkarır. Bu bültenle grup ile ilgili gelişmeler duyurulur, ulusal ve uluslararası toplantıların duyuruları yapılır ve nöroanatomi konusundaki yayınlar hakkında bilgi verilir.
   10. Grup yönetim kurulu, iki yılda bir, o yılki TND ulusal kongresi sırasında yapılan grup genel kurulu toplantısında yapılan seçimle belirlenir.
   11. Grup yönetim kurulu 5 kişiden oluşur.
   12. Grup yönetim kuruluna üye olabilmek için en az 5 yıl nöroşirürji uzmanı olarak çalışmak ve en az 3 yıl TND üyesi olmak gerekir.
   13.   Grup genel kurulunda ve yönetim kurulu seçimlerinde dernekler yasasının ilgili hükümlerine uygun olarak davranılır.
   14. Grup yönetim kurulu adayları, grup genel kurulu sırasında adaylıklarını açıklarlar. Grup üyeleri kendileri aday olabilir veya bir üye başka bir üyeyi aday gösterebilir.
   15. Yönetim kurulu seçimlerinde en çok oyu alan 8 üyenin ilk 5’i asil, son 3’ü ise yedek yönetim kurulu üyesi olarak görev yapar.
   16.  Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında başkan, 2.başkan ve sekreter seçimi yapar ve üyelerin görev dağılımı kendi aralarında belirlenir. Bir önceki yönetim kurulunda görev alanların yeni yönetime seçilmelerinde bir süre sınırı yoktur.
   17. Genel kurul ve yönetim kurulu tutanakları TND yönetimine bildirilir.
   18. Kurucu yönetim kurulunu görevi, bu tüzük uyarınca yapılacak ilk grup genel kurul toplantısında yapılacak seçimle sona erer.